DSC_7644
Image is not available
Poslání nadace
Nadace pro radost je zřízena za účelem zajištění finančních prostředků pro přípravu a realizaci stavby kostela Ducha Svatého v sídlišti Brno-Líšeň a pro podporu dětí, mládeže a rodin.
Image is not available

Nadace byla založena v roce 1992 a jejím zřizovatelem byla Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí v Brně-Líšni s tehdejším farářem P. Evženem Rakovským, salesiánem Dona Boska. Nadace tedy pracuje od začátku v duchu salesiánské spirituality a Don Bosko, Otec a učitel mládeže, je jejím ochráncem a pomocníkem. Původní název nadace zněl Nadace pro výstavbu komplexu střediska mládeže v Brně-Líšni, přičemž komplexem se rozuměly tři etapy celého díla: I. etapa – tělocvična a oratoř (kulaťoun) – realizace v letech 1998 - 2004, II. etapa projekt SALVE – dostavba střediska s přilehlými hřišti – realizace v letech 2009-2010 za pomoci fondů EU. Celé Salesko stálo cca 84 mil. Kč a je v majetku Salesiánské provincie Praha. Vrcholem díla bude III. etapa – kostel Ducha Svatého, který bude stát na nepoužívaném hřišti pod poliklinikou Horníkova před „likusákem“. Z důvodu tak velkého úkolu, který stojí před námi utlumila nadace svoje grantové programy pro volný čas dětí a mládeže a shromažďuje prostředky na stavbu. Máme nyní připraveno 53,5 mil. Kč.

Nadaci podporují převážně individuální dárci, kterým jsme velmi vděčni za jejich velkorysou štědrost a lásku k mladé generaci. Největším nešvarem dnešní doby je lhostejnost. Dárci nadace dokazují, že jim není jedno, komu a čemu bude mladá generace věřit. K salesiánskému dílu v Líšni – Salesku – kostel bytostně patří. Věříme, že v Líšni bude stát důstojný nový kostel ke cti celé Nejsvětější Trojice s důrazem na třetí Božskou osobu – Ducha Svatého. Jemu celé dílo svěřujeme, stejně jako ochraně Panny Marie, sv. Josefa, sv. Jana Boska, sv. Mikuláše, bl. Filipa Rinaldi a bl. Alexandriny Maria da Costa.

Organizační uspořádání

Statutárním orgánem nadace je správní rada, která spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.

Správní rada:

Předseda:
Členové:

Mgr. Pavel Pospíšil
Ing. Pavel Pleva
Ing. Martina Tioková
Ing. Pavel Kohoutek
Ing. Jan Sadecký MBA
Kateřina Stratilová

Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada. Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví nadace. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.

Dozorčí rada:

Předseda:
Členové:

Ing. Pavlína Skoupilová
Zdislava Pavelková
Blanka Kolenčíková

Čestní členové nadace (in memoriam):

P. Petr Baran, SDB (členem správní rady v letech 1998 – 2006 a dále čestným členem. Zemřel 28. 2. 2007)
Ing. Jiří Pitlach (členem dozorčí rady od založení nadace do 25. 11. 2004, kdy zemřel).
P. Ing. Petr Chovanec, SDB, dobrodinec nadace, zemřel 26. 3. 2016 v Brně, pochován ve Vsetíně.

Výkonná ředitelka:

Mgr. Ing. Helena Kohoutková