DSC_7644
Image is not available
Formuláře ke stažení
Image is not available
Image is not available
Granty

Výsledky:

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NADACE PRO RADOST

 

Příjemci nadačních příspěvků
1.1. Nadace pro radost poskytuje nadační příspěvky za předpokladu, že tyto prostředky budou použity na podporu projektů usilujících o smysluplné využití volného času dětí a mládeže a prevenci kriminality mládeže v souladu s posláním nadace dle jejího statutu.
1.2. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům nebo zaměstnancům nadace, politickým stranám nebo hnutím, fyzickým osobám, podnikatelům, nadacím, které mají prostředky z NIF, politickým stranám a hnutím, církvím a náboženským společnostem, vyjma církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby; státu a jednotkám územní samosprávy a právnickým osobám veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol.

2. Žádost a návrh na poskytnutí nadačních příspěvků
2.1. Nadace poskytuje nadační příspěvky na základě přihlášky žadatele.
2.2. Nadační příspěvky jsou vždy poskytovány v souladu se statutem nadace.

3. Schvalování nadačních příspěvků
3.1. Správní rada dopředu schválí kritéria vyhlašovaného programu: Volný čas dětí a mládeže, termín uzávěrky, celkovou částku k rozdělení, kritéria pro vyhodnocování žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků z grantového programu. Po skončení výběrového řízení programu správní rada schválí dodržení parametrů programu a vezme na vědomí seznam rozdělených nadačních příspěvků.

4. Informování žadatelů a smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
4.1. Všichni žadatelé jsou informováni o udělení či neudělení nadačního příspěvku.
4.2. S žadateli, kterým bylo rozhodnuto poskytnout nadační příspěvek, uzavře předseda správní rady písemnou smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku, a to neprodleně po schválení nadačního příspěvku.
4.3. Prostředky poskytnuté nadací lze použít výhradně k účelu stanovenému v dané písemné smlouvě. Žadatel je povinen průkazně doložit plnění smlouvy, jinak je nadace oprávněna požadovat vrácení nadačního příspěvku.

5. Evidence poskytnutých nadačních příspěvků
5.1. Nadace vede samostatnou evidenci o rozhodnutích, na jejichž základě byly nadační příspěvky poskytnuty.
5.2. O poskytnutých nadačních příspěvcích vede nadace samostatnou účetní evidenci
5.3. Evidence poskytnutých nadačních příspěvků je veřejně přístupná v sídle nadace.

6. Postup grantového řízení – rozdělování nadačních příspěvků
Nadace postupuje při rozhodování o poskytnutí nadačních příspěvků následujícím způsobem:
6.1. Výkonný ředitel nadace shromáždí projekty ucházející se o podporu, které byly doručeny nadaci. Vyhodnotí jednotlivé projekty z hlediska splnění stanovených hodnotících kritérií a formálních náležitostí. Projekty nesplňující základní předpoklady předběžně vyčlení z projednávání a uvede důvod jejich vyčlenění. Tyto projekty jsou členům rady průběžně k dispozici k nahlédnutí.
6.2. Výkonný ředitel nadace sestaví soupis projektů splňujících předpoklady k projednání.
6.3. Na zasedání nadace dojde k diskusi nad jednotlivými projekty. Při hodnocení bude posuzován projekt s posláním a cíli nadace a s kritérii a prioritami daného programu, hospodárnost a přiměřenost rozpočtu.
6.4. Výkonný ředitel nadace, který odpovídal za přijímaní projednávaných žádostí, je po dobu schůze přítomen, aby mohl odpovídat na dotazy nebo podat dodatečná vysvětlení.

7. Závěrečné ustanovení
Správní rada nadace může učinit tato rozhodnutí:
• schválit poskytnutí nadačního příspěvku v požadované výši
• schválit poskytnutí nadačního příspěvku v pozměněné výši
• schválit poskytnutí nadačního příspěvku s podmínkou
• zamítnout poskytnutí nadačního příspěvku
• vrátit žádost k přepracování
Rozhodnutí správní rady jsou konečná a musí být žadateli oznámeno dopisem odeslaným nejpozději do 14 dnů po zasedání Správní rady nadace.
Správní rada nadace není povinna vysvětlovat svoje rozhodnutí žadatelům.